Посилання на сторінку школи у Фейсбуці :

wym-1597038680919

Звіт виховної роботи у 2019- 2020 н.р.

У 2019/2020 навчальному році був розроблений план виховних заходів з учнями 1-9-х класів на основі річного плану школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання компетентної особистості, громадянина України. Виховна робота в школі була спланована за основними напрямками: - ціннісне ставлення до суспільства; - ціннісне ставлення до людей; - ціннісне ставлення до праці; - ціннісне ставлення до мистецтва; - ціннісне ставлення до себе.

Виховну роботу в школі у 2019/2020навчальному році було спрямовано на реалізацію головної проблеми школи: «Виховання високоморального підростаючого покоління, формування громадянина з демократичним світоглядом, , головною особливістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності». На реалізацію поставлених цілей було сформовано завдання у вигляді конкретних змін у виховному процесі, а саме: створення насиченого виховного простору, який сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи школи; індивідуалізація виховання; формування високого рівня комунікативної культури; створення умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, прогнозування результатів власної діяльності, для особистісного зростання кожного учня (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; здійснення взаємодії з органами учнівського самоврядування, інтеграція зусиль батьківської громади, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я; утвердження в свідомості учнів історично притаманних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної спадщини; забезпечення духовно-морального розвитку учнів, виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі, використання зусиль учнів у суспільно -корисних справах, сприяння утвердженню соціального оптимізму у світогляді; формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

Головні зусилля було зосереджено на формуванні в учнів ключових компетентостей шляхом підвищення якості освіти. Головною тенденцією виховного процесу в школі була побудова цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделі виховної системи у школі. Особлива увага зверталася на створення відповідних психолого-педагогічних умов у школі, які сприяли організації навчально-виховної, позаурочної та позакласної діяльностям, позашкільної освіти, роботі шкільної організації учнівського самоврядування, взаємодії з батьками.

Основою виховного процесу було формування у дітей системи ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля, оскільки в сучасних умовах розвитку, виховний процес у школі набирає оберти щодо гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами- патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. Сьогодення об’єктивно актуалізує пошуки нових підходів до соціального розвитку учнівської молоді. При цьому значне місце відводиться вибору особистістю системи життєвих цінностей, формуванню власних мотивів діяльності, визначенню інтересів, розвитку організаторських здібностей, які забезпечили б самоствердження молодої людини суспільства.

Виховні форми, які використовувала у своїй роботі школа: конкурси, виховні години, флешмоби, доброчинні акції, спортивні змагання, анкетування, екскурсії, кіно - уроки, свята, оформлення виставок з залученням дітей та їх батьків до співпраці, інтерактивні бесіди, проекти, вікторони, інсценізації, умовні подорожі, квести,зустрічі, та інші.

Основними педагогічними умовами та шляхами підвищення ефективності виховного процесу було: впровадження особистісно орієнтованого підходу до учня, перетворення його із об’єкта на суб’єкт виховного процесу; стимулювання здорового способу життя і забезпечення позитивної соціальної орієнтації; впровадження активних форм і методів виховного впливу на учнів; впровадження інноваційних технологій в діяльність вчителів-предметників, класних керівників.

Планування виховної роботи здійснюється на основі досліджень запитів учнів з різних напрямків виховної роботи: естетичного, краєзнавчого, патріотичного, екологічного.

Склалася система традиційних для школи заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів: свято до Дня працівників освіти, вечори відпочинку для учнів старших класів, новорічні свята, доброчинні акції, спортивні змагання, святкування 8 Березня, посвята в першокласники, свято Осені та інші.

Ціннісне ставлення до суспільства і держави у виховній системі школи виявлялося у вихованні підростаючого покоління патріотизму, національної свідомості, правосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин. На виконання концепції громадянського виховання особистості у школі проводилася робота щодо формування громадянськості, як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично захищеною. Зміст громадянського виховання розглядається у зв’язку з такими поняттями, як права людини, демократія, свобода, рівність, мир, соціальна відповідальність та інше. Оновлені тематичні вітрини, спеціальні стіннівки щодо роз’яснення положень Конституції України, куточки державної символіки.

Під час 2018/2019 навчального року налагоджено зв'язок з воїнами АТО, волонтерською організацією міста. Протягом навчального року учні школи неодноразово проводили акції «Лист воїну АТО», «Великодній кошик», посилали малюнки та орігамі солдатам.

Щодо виховання культури міжетнічних відносин у учнівській молоді класними керівниками було передбачено використання форм виховання, які сприяли вихованню поваги дітьми прав людини, формуванню зацікавленості до представників інших народів, толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань, уміння виважено поступатися своїм інтересам на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди.

Неможливо уявити при формуванні ціннісного ставлення до суспільства і держави без родинно-сімейного виховання. Так у цьому напрямку у 2018/ 2019 навчальному році було головним завданням: - забезпечення гармонійного, всебічного розвитку дитини, підготувати її до життя в існуючих соціальних умовах;- формувати такі моральні цінності, як добро, справедливість, правда, людяність; - формувати високу культуру поведінки в сім’ї - поглиблювати психолого-педагогічну підготовку батьків; - удосконалювати взаємозв’язки школи з батьками; - удосконалювати систему педагогізації батьків. В школі приділялася увага родинному вихованню, бо безпосередня активна участь батьків у суспільному і громадсько-політичному житті є необхідною умовою успішного сімейного виховання дітей. Сім’я і батьківська громадськість школи, педагогічний колектив прагнуть взаємодіяти в удосконаленні організації навчання і виховання дітей, забезпеченні умов для їхнього розвитку, трудової та соціальної реальності. Звичайно, неможливо недооцінювати ролі сім’ї у формуванні дітей правосвідомості, почуття національної свідомості й самосвідомості та духовності, ставлення до вселюдських цінностей. Слід відзначити, що у минулому навчальному році робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень, травень), а також класні батьківські збори (один раз на чверть). На батьківських зборах розглядались питання: 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я ; 2. Робота з попередження дитячого травматизму; 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст.35; 4. Профілактика злочинності, бездоглядності, безпритульності, жорстокого поводження дітей та молоді шкільного віку; 5. Розвиток духовності на основі морально-естетичних цінностей як один із чинників громадянського виховання; 6. Протидія торгівлі людьми та викорінення найширших форм дитячої праці в Україні.

Певну увагу приділено пільговому контингенту. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих учнів, було надане безкоштовне харчування (згідно наданим документам), дітей було залучено до оздоровлення у пришкільному таборі (крім дітей, на яких було надано відмову від осіб, які їх опікують).

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до інших.

Відбулися батьківські збори, на яких розглядалися питання взаємовідносин дітей та батьків, усний журнал „Мій родовід”, засідання батьківського лекторію „Підліток і шкідливі звички”, „Типи сімейного виховання”, для дітей проведено бесіди „Як захистися від агресії з боку дорослих”, випуск стіннівок, присвячених Всесвітньому Дню здоров’я , зустрічі з представниками ВУЗів, технікумів, ПТУ. Регулярно проводяться рейди – перевірки умов життя учнів школи. Батьки беруть активну участь у шкільному житті. Протягом навчального року було проведено бесіди та години спілкування на морально-етичні теми: «Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе», «Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей».«Десять заповідей людяності», «Золоте правило людяності», «Як сподобатися людям», «Любов до ближнього — джерело величі людини» та інші. На передодні 8 березня прошла концертна програма «Мамам любим, мамам милим».

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи. Основним завданням молодшої школи є формування в учнів уявлення про важливість праці для суспільства і для кожного з них. Педагог ознайомлює учнів з різними видами праці, з світом професій та якостями особистості, потрібними сучасному працівником. Трудове виховання учнів основної школи — це розвиток свідомого ставлення до праці, знайомство з працею людини у різних галузях економіки, формування вмінь працювати у колективі, на становлення професійних інтересів. Одним із результатів трудового виховання і професійної орієнтації на цьому етапі є вибір учнем напряму майбутньої трудової діяльності та відповідного йому профілю навчання у старшій школі. Головними завданнями навчально-виховної роботи з старшокласникам є формування в них здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії, розвиток загальнотрудових та професійно важливих якостей особистості.

З метою профорієнтаційної роботи у школі проводилися ряд виховних заходів: Години спілкування по класах: «Світ моїх захоплень», «Ким я хочу стати», «На порозі професійного вибору», «Людина - творець власної долі», інтелектуальна гра: «Людина знакова система», презентація: «Людина для професії чи професія для людини» та інші, зустрічі з представниками ВУЗів, презентації професій, відвідування «Днів відкритих дверей», екскурсії на підприємства.

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовнодушевних та соціальних сил. Основними завданнями у цьому напрямку у 2017/2018 навчальному році було: - покращення роботи вчителів фізкультури: - підвищення якості та ефективності проведення спортивно-масових заходів; - покращення пропаганди здорового способу життя. - забезпечення повноцінного розвиток учнів, охорона і зміцнення їх здоров’я; - формування фізичних здібностей, гармонії тіла і душі; - виховування потреби у регулярних заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня;- формування санітарно-гігієнічних знань і навичок; - формування вміння поводитися у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. Школа приділяє велику увагу збереженню здоров'я дітей. Всі учні пройшли медичне обстеження, складено паспорт здоров'я кожного класу. Учні школи приймали участь у спортивних змаганнях як шкільного рівнів так і районних. Слід відзначити вчителів фізичної культури Одуденка І.І. та Колесника О.М., які організували і провели на високому рівні змагання «Нумо, хлопці!», спортивні змагання до Олімпійського тижня, гру «Лелечення», «Козацький гарт», спортивно-патріотичну гру «Джура».

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, правопорушень, боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися наступні заходи: тематичні виховні години та години спілкування; «круглі столи», диспути, конференції для старшокласників із запрошенням лікарів, практичних психологів, представників громадських організацій; поповнення тематичних вітрин з антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди; заходи до Дня без тютюну; шкільні спортивні змагання; шкільний етап малих Олімпійських ігор тощо.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях, вчинках , пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальної за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природо критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

З цією метою у школі перед учнями з лекціями та практичними заняттями виступала медична сестра школи. Діти прослухали бесіди на теми: «Моє здоров'я в моїх руках», «Загартування, сонце - друг, сонце - ворог», «Особиста гігієна учня», «Правила поводження з дикими тваринами», «Збудники кишкових інфекцій», «Вода друг і ворог».

Розвиток учнівського самоврядування та гурткова робота

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування нашої школи має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Провідними ідеями роботи дитячої організації є: - виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості через участь її в діяльності дитячої організації, що існує на принципі самоврядування;- підготовка особистості до майбутнього виконання обов’язків щодо участі в керівництві державними,суспільними справами, здобуття знань, умінь, навичок самоврядування, саморозвитку, самовдосконалення. Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові). Діяльність учнівського самоврядування відзначається чіткістю і конкретністю планування, координацією різних його категорій, результативністю. Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі на повному самоврядуванні учнів. З метою ознайомлення з кращим досвідом своєї роботи учні виступають на районних, конкурсах ДЮП, приймають участь в олімпіадах, Всеукраїнських та міжнародних акціях, «Від сердця до сердця».

Цікавою є робота з обдарованими учнями – поетами, художниками, юними майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Школярі неодноразово ставали призерами цих та інших змагань. За допомогою учнівського самоврядування проведено різноманітні акції на добровільній основі, а саме: “Пам’ять”, “Книга школі”, “Від серця до серця», «Великодній кошик воїнам АТО». Дитяча організація виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.

У 2017/2018 н.р. у школі працювало 12 гуртків. Плани роботи всіх гуртків погоджені та затверджені. Усі керівники гуртків ведуть документацію відповідно до вимог. Планування здійснюється згідно вікових особливостей учнів. Результати своєї діяльності гуртківці представляють під час предметних декад та тижнів, беруть участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходять в школі. У позаурочний час вчителі проводять позакласну роботу зі свого предмету, так проводяться предметні тижні, шкільні та районні олімпіади, Всеукраїнські конкурси, участь учнів у районних конкурсах, додаткові консультації та заняття.

Система профілактичної роботи щодо попередження правопорушень, шкідливих звичок серед учнів.

Зараз актуальним стає питання виховання правової культури. З метою підвищення рівня правової освіти та виховання учнівської молоді, стійкого негативного відношення школярів до алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, ранньої профілактики шкідливих звичок та правопорушень серед неповнолітніх, повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у школі постійно проводяться виховні профілактичні заходи щодо належного виховання молодого покоління, тому створено певну систему правової освіти та виховання. Робота у цьому напрямку здійснюється згідно нормативно-правовим документам, які зберігаються у папках, відповідно до номенклатури справ.

Основними завданнями формування правосвідомості у 2017/2018 навчальному році було: - формування і розвиток у дітей та шкільної молоді міцних переконань і потребу поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися в суспільстві; - формування цілісної моральної особистості з розвинутими гуманістичними рисами: доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людську гідність, повагу і любов до людей, правдивість, скромність, сміливість, мужність. У школі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально правового-виховання. Пройшов конкурс листівок та газет з етики поведінки. Під час виховних годин класні керівники застосовували активні методи роботи, використовували методику колективної творчої діяльності.З метою правового виховання, формування громадянина України, формування громадських та соціальних рис особистості, виховання поваги до державних та національних символів України в школі та класних кімнатах, створено „Куточок Української державності”та куточок Пам’яті. Слід зазначити, що куточки в навчальних кабінетах відповідають віковим особливостям учнів .

Питання з профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед учнів розглядалися: на нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, загальношкільних батьківських зборах, на сіданнях Ради школи.

Спільно зі службами представники школи проводять рейди щодо виявлення дітей, які пропускають заняття . Ведуться протоколи засідань Ради профілактики. У школі наявні особові справи дітей облікових категорій, де зберігаються відповідні документи, які підтверджують статус дитини, акти обстеження житлово-побутових умов, характеристики, особисті документи опікунів, наявність єдиного квитка. Обстеження житлово-побутових умов проводиться протягом навчального року 2 рази (у вересні та у січні) та за потреби.

На кінець навчального року на внутрішкільному контролі стоїть учениця 8-А класу Коваль Анастасія.

Індивідуальні плани роботи з дітьми облікових категорій вчителів- наставників наявні. У плані відмічаються профілактичні бесіди, які проводяться з дитиною. Відмітки про відвідування занять учнями облікових категорій ведуться на сторінках обліку відвідування навчальних занять класних журналів.

Протягом 2017/2018 навчального року проведено: - Бесіди для учнів 9-11 класів «Права людини в традиціях українського народу», «Які права дитини складніше всього відобразити у житті». - Здійснено психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркологічних речовин, куріння (вересень).

- Проведено виховні години та години спілкування: «Урок чемності – правила поведінки в школі»,«Про необхідність дотримання учнями внутрішкільного розпорядку».

- Рейди: «Учбовий час», «Запізнення» (кожен тиждень)

- Конкурс-виставка плакатів «Ми і наші права» ( за статтями Конвенції прав дитини), присвячена Всесвітньому дню прав дитини

- конкурс малюнків «Я і моя держава» .

- проведено Тиждень права ( жовтень, грудень).

Практичний психолог школи Чернявська О.В. вела систематичну роботу з дітьми групи «ризику», соціально незахищених категорій. У неї складено план роботи з дітьми, розроблено план індивідуальної роботи з учнями, які потребують особливої уваги, ведеться діагностування класних колективів, проводиться анкетування, індивідуальні бесіди. Було проведено такі заходи: урок-казка «Правовий букварик» для учнів початкової школи, диспут «Що важливіше: права чи обов’язки», перегляд презентації «Конвенція про права дитини», тематичні класні години «Діти мають право». Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей. З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та позашкільною освітою .

Протягом 2017/2018 навчального року з учнями, які не відвідували заняття без поважної причини, проводились індивідуальні бесіди . Із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, щорічно проводиться обстеження житлово-побутових умов учнів, індивідуальні бесіди з батьками.

У школі наявна Рада профілактики, затверджено Положення, де визначено критерії про постановку учня на внутрішкільний облік; план Ради профілактики. Під час засідань Ради профілактики ведуться протоколи.

В школі створено систему профілактичної роботи, а саме:

Первинна профілактика:

- здійснювався контроль за відвідуванням учнями школи ;

- розроблено правила для учнів;

- проводився цикл бесід на правову тематику.

Вторинна профілактика:

- у школі створена рада профілактики, яка збиралася 4 рази на рік. На своїх засіданнях вона розглядала питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; було залучено для консультації батьків, педагогів, вивчалося виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів; розглядалися випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;

- в межах учнівського комітету працювала комісія дисципліни і порядку, яка стежила за дотриманням правил поведінки учнів в урочний час - учнів школи було охоплено тимчасовими і постійними дорученнями;

- проводилася систематична робота з дітьми.

Для дієвої роботи з учнями, які відносяться до «групи ризику», складено план спільних дій зі службою у справах дітей, відділом кримінальної міліції у справах дітей, в школі на початок навчального року проводиться діагностування класного колективу, для вияву дітей, які схильні до порушення шкільної дисципліни та правопорушень. Завдяки цьому діагностуванню є можливість попередити правопорушення учнями та взяти під контроль педагогічного колективу учнів, які схильні до правопорушень, або мають шкільну дезадаптацію.

Попередження дитячого травматизму

Головною метою державної політики у сфері профілактики дитячого травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного громадянина на охорону життя та здоров'я, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого соціально-економічного розвитку країни. Проблеми поліпшення умов навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму стають надалі все більш актуальними і широко обговорюються на загальнодержавному та місцевому рівнях. забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, з метою збереження життя і здоров'я дітей, учнівської молоді, адміністрацією школи забезпечується реалізація державної політики в галузі безпеки життєдіяльності, здійснюється керівництво і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травмування неповнолітніх.У школі наявні наступні нормативно-правові документи з питань охорони життя і здоров’я вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму: Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,», «Про охорону дитинства»; постанова Кабінету Міністрів України: від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», накази Міністерства освіти і науки України: від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально- виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 02.10.2014 № 1124

При плануванні роботи закладу з даного питання враховано діючі нормативні документи, поставлено конкретні задачі перед педагогічним колективом ЗНЗ щодо профілактичної роботи з запобігання дитячому травматизму, визначено оптимальні строки виконання та відповідальних. У примітках є позначки про виконання та відмітки про зберігання матеріалів у номенклатурі справ. Протягом 2017/2018 навчального року було видано низку наказів з питань профілактики дитячого травматизму . Питання профілактики дитячого травматизму заслуховувалися на педагогічних радах . Перед педагогічним колективом поставлено конкретні завдання, визначено оптимальні строки виконання, призначено відповідальних. Навчання, інструктажі з охорони праці здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці: серпень-вересень - проведення вступного (первинного) інструктажу з учнями (що зафіксовано на окремій сторінці класного журналу, а у початковій школі в журналах вступного інструктажу окремо у кожному класі); видання наказу з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності; перегляд інструкцій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, спортивній залі; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу; січень-лютий - проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці та безпеки життєдіяльності закладу; моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів. Протягом року — організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення місячників, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів з попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішнього шкільного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності; аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі. Згідно встановленим вимогам законодавства з охорони праці та з метою систематичного їх виконання розроблені та затверджені посадові інструкції. Після їх реєстрації, вони видані під розпис кожному працівнику школи.Програма вступного інструктажу розроблена на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних і шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять учителі, класоводи, вихователі, класні керівники, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з учнями, які беруть участь у позашкільних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті. спортивному залі та іншому робочому місці. Первинний інструктаж. який проводиться перед початком кожного практичного заняття. реєструється в журналі обліку навчальних занять. виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань, у разі нещасних випадків за межами закладу з метою їх попередження. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається у кожному класі. Цільовий інструктаж проводиться з учнями у разі організації позакласних заходів (олімпіад, екскурсій, туристичних походів, спортивнихзмагань), під час проведення громадських позакласних робіт (прибирання територій, приміщень, дослідних робіт). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів. «Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами» ведеться відповідно діючим нормативним актам, записи ведуться охайно, своєчасно заповнюється. Кількість зареєстрованих нещасних випадків відповідають квартальним звітам. По всіх випадках травмування неповнолітніх були видані накази по школі про створення комісії з питань розслідування нещасних випадків; випадки травмування зареєстровано в Журналі реєстрації нещасних випадків по школі, складені відповідні акти за формою НН . Типовими причинами нещасних випадків були: - особиста необережність учнів під час рухливих ігор на перервах; - з власної необережності; - під час уроків фізичної культури. Повідомлення про нещасні випадки, що сталися під час навчально- виховного процесу, у позаурочний час та повідомлення про наслідки нещасних випадків оформлено згідно чинного законодавства та своєчасно надано до управління освіти . У школі зберігаються акти та матеріали розслідування нещасних випадків, наявні статистичні дані про кількість травмованих дітей під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час .

Система роботи з охорони життя, здоров'я дітей та учнівської молоді, попередження дитячого травматизму та нещасних випадків по школі включає напрямки:

- забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

- навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму як на уроках «Основи здоров`я», так і під час проведення позанавчальних заходів;

- профілактична робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);

- інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- робота з батьківською громадськістю;

Робота педагогічного колективу школи постійно спрямована на поліпшення профілактики травматизму та недопущення випадків травмування дітей та учнівської молоді через:

1. Систематичне проведення інструктажів з учнями у кабінетах підвищеної небезпеки, під час масових заходів, екскурсій, походів тощо.

2. Щомісячно проводяться бесіди по попередженню нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя тощо.

3. Система обов’язкових масових заходів з безпеки життєдіяльності з учнями:- у вересні – місячник безпеки руху «Увага ! Діти на дорозі!»; - у листопаді – тиждень безпеки дорожнього руху; - конкурс дитячих малюнків та агітаційних плакатів; - у жовтні – тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

У планах виховної роботи класних керівників наявні бесіди з питань безпечної поведінки, збереження життя та здоров’я дітей. Наявні графіки чергування вчителів на перервах та графік чергування класів. Графіки затверджено установленим порядком. У класах підвищеної небезпеки (інформатики, хімії, трудового навчання, спортивній залі) наявні правила техніки безпеки.

У системі роботи з профілактики ВІЛ-СНІДу, профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, серед учнів ЗНЗ. Проведено анкетування батьків з виявлення дітей «групи ризику», значну роль відіграють заходи, проведені у співпраці із медичними працівниками школи. У рамках тижнів, днів і місячників з профілактики дитячого травматизму проведені: «Червоний, жовтий, зелений», «Пам’ятаємо про101», «Схема руху з дому до школи, поведінка на вулиці, в громадських місцях, в школі, вдома», «Молодь проти наркоманії та СНІДу», «СНІД,наркотики – знак біди», «Дорога наш друг - дорога наш ворог», «1 грудня – День толерантного ставлення до хворих на СНІД», «Здорова людина – здоровее суспільство». У цьому році за проведення деяких заходів відповідали представники учнівського самоврядування, за відгуками класних керівників молодших класів, впоралися з завданнями. Проведені конкурси плакатів, малюнків, стіннівок з попередження дитячого травматизму: «Вогонь буває добрим, вогонь буває злим», «Здоров’я очима дітей», «Обережно, ялинка!», «Охорона життя та здоров’я дітей і підлітків», «Попередження ДТП», «СНІД–загроза людству», «Будь обережним на канікулах», «Запобігання дитячого травматизму від ВНП», «Небезпечність джерел електроструму для здоров’я людини», «Вміння триматися на воді – запорука самоврятування».

У кожному класному журналі наявні листки здоров’я , які відповідають встановленій формі та з відповідними позначками щодо належності дитини до групи здоров’я. Сторінка предмета «Основи здоров’я» вчителями ведеться відповідно вимогам. Навчальні досягнення учнів оцінено об’єктивно. На відповідних сторінках класних журналів наявні бесіди з питань запобігання всім видам дитячого травматизму. Бесіди проводяться своєчасно, з учнями, які були відсутні, проведено індивідуальні бесіди (про що зафіксовано в журналі з зазначенням прізвища учня та дать, коли проведено вчителем індивідуальну бесіду).У щоденниках учнів відображено тематику цих бесід, але відповідність дат незавжди співпадають. Принципи запобігання дитячого травматизму різноманітні, але головною і надійною з них є постійна турбота дорослих про безпеку дітей, тому у школі створено систему роботи з батьками з даного питання, активізовано індивідуальну просвітницьку роботу з батьками з питань основ безпеки життєдіяльності, захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. На батьківських зборах класними керівниками неодноразово порушувалися питання з безпеки життєдіяльності дітей, проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму вдома і на вулиці. На такі збори запрошувалися члени адміністрації школи, психолог, медичні працівники

У 2018/2019 навчальному році був розроблений план виховних заходів з учнями 1-9-х класів на основі річного плану школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання компетентної особистості, громадянина України. Виховна робота в школі була спланована за основними напрямками: - ціннісне ставлення до суспільства; - ціннісне ставлення до людей; - ціннісне ставлення до праці; - ціннісне ставлення до мистецтва; - ціннісне ставлення до себе.

Виховну роботу в школі у 2018/2019 навчальному році було спрямовано на реалізацію головної проблеми школи: «Виховання високоморального підростаючого покоління, формування громадянина з демократичним світоглядом, , головною особливістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності». На реалізацію поставлених цілей було сформовано завдання у вигляді конкретних змін у виховному процесі, а саме: створення насиченого виховного простору, який сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи школи; індивідуалізація виховання; формування високого рівня комунікативної культури; створення умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, прогнозування результатів власної діяльності, для особистісного зростання кожного учня (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; здійснення взаємодії з органами учнівського самоврядування, інтеграція зусиль батьківської громади, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я; утвердження в свідомості учнів історично притаманних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної спадщини; забезпечення духовно-морального розвитку учнів, виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі, використання зусиль учнів у суспільно -корисних справах, сприяння утвердженню соціального оптимізму у світогляді; формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

Головні зусилля було зосереджено на формуванні в учнів ключових компетентостей шляхом підвищення якості освіти. Головною тенденцією виховного процесу в школі була побудова цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделі виховної системи у школі. Особлива увага зверталася на створення відповідних психолого-педагогічних умов у школі, які сприяли організації навчально-виховної, позаурочної та позакласної діяльностям, позашкільної освіти, роботі шкільної організації учнівського самоврядування, взаємодії з батьками.

Основою виховного процесу було формування у дітей системи ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля, оскільки в сучасних умовах розвитку, виховний процес у школі набирає оберти щодо гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами- патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. Сьогодення об’єктивно актуалізує пошуки нових підходів до соціального розвитку учнівської молоді. При цьому значне місце відводиться вибору особистістю системи життєвих цінностей, формуванню власних мотивів діяльності, визначенню інтересів, розвитку організаторських здібностей, які забезпечили б самоствердження молодої людини суспільства.

Виховні форми, які використовувала у своїй роботі школа: конкурси, виховні години, флешмоби, доброчинні акції, спортивні змагання, анкетування, екскурсії, кіно - уроки, свята, оформлення виставок з залученням дітей та їх батьків до співпраці, інтерактивні бесіди, проекти, вікторони, інсценізації, умовні подорожі, квести,зустрічі, та інші.

Основними педагогічними умовами та шляхами підвищення ефективності виховного процесу було: впровадження особистісно орієнтованого підходу до учня, перетворення його із об’єкта на суб’єкт виховного процесу; стимулювання здорового способу життя і забезпечення позитивної соціальної орієнтації; впровадження активних форм і методів виховного впливу на учнів; впровадження інноваційних технологій в діяльність вчителів-предметників, класних керівників.

Планування виховної роботи здійснюється на основі досліджень запитів учнів з різних напрямків виховної роботи: естетичного, краєзнавчого, патріотичного, екологічного.

Склалася система традиційних для школи заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів: свято до Дня працівників освіти, вечори відпочинку для учнів старших класів, новорічні свята, доброчинні акції, спортивні змагання, святкування 8 Березня, посвята в першокласники, свято Осені та інші.

Ціннісне ставлення до суспільства і держави у виховній системі школи виявлялося у вихованні підростаючого покоління патріотизму, національної свідомості, правосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин. На виконання концепції громадянського виховання особистості у школі проводилася робота щодо формування громадянськості, як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично захищеною. Зміст громадянського виховання розглядається у зв’язку з такими поняттями, як права людини, демократія, свобода, рівність, мир, соціальна відповідальність та інше. Оновлені тематичні вітрини, спеціальні стіннівки щодо роз’яснення положень Конституції України, куточки державної символіки.

Під час 2018/2019 навчального року налагоджено зв'язок з воїнами АТО, волонтерською організацією міста. Протягом навчального року учні школи неодноразово проводили акції «Лист воїну АТО», «Великодній кошик», посилали малюнки та орігамі солдатам.

Щодо виховання культури міжетнічних відносин у учнівській молоді класними керівниками було передбачено використання форм виховання, які сприяли вихованню поваги дітьми прав людини, формуванню зацікавленості до представників інших народів, толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань, уміння виважено поступатися своїм інтересам на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди.

Неможливо уявити при формуванні ціннісного ставлення до суспільства і держави без родинно-сімейного виховання. Так у цьому напрямку у 2018/ 2019 навчальному році було головним завданням: - забезпечення гармонійного, всебічного розвитку дитини, підготувати її до життя в існуючих соціальних умовах;- формувати такі моральні цінності, як добро, справедливість, правда, людяність; - формувати високу культуру поведінки в сім’ї - поглиблювати психолого-педагогічну підготовку батьків; - удосконалювати взаємозв’язки школи з батьками; - удосконалювати систему педагогізації батьків. В школі приділялася увага родинному вихованню, бо безпосередня активна участь батьків у суспільному і громадсько-політичному житті є необхідною умовою успішного сімейного виховання дітей. Сім’я і батьківська громадськість школи, педагогічний колектив прагнуть взаємодіяти в удосконаленні організації навчання і виховання дітей, забезпеченні умов для їхнього розвитку, трудової та соціальної реальності. Звичайно, неможливо недооцінювати ролі сім’ї у формуванні дітей правосвідомості, почуття національної свідомості й самосвідомості та духовності, ставлення до вселюдських цінностей. Слід відзначити, що у минулому навчальному році робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень, травень), а також класні батьківські збори (один раз на чверть). На батьківських зборах розглядались питання: 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я ; 2. Робота з попередження дитячого травматизму; 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст.35; 4. Профілактика злочинності, бездоглядності, безпритульності, жорстокого поводження дітей та молоді шкільного віку; 5. Розвиток духовності на основі морально-естетичних цінностей як один із чинників громадянського виховання; 6. Протидія торгівлі людьми та викорінення найширших форм дитячої праці в Україні.

Певну увагу приділено пільговому контингенту. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих учнів, було надане безкоштовне харчування (згідно наданим документам), дітей було залучено до оздоровлення у пришкільному таборі (крім дітей, на яких було надано відмову від осіб, які їх опікують).

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до інших.

Відбулися батьківські збори, на яких розглядалися питання взаємовідносин дітей та батьків, усний журнал „Мій родовід”, засідання батьківського лекторію „Підліток і шкідливі звички”, „Типи сімейного виховання”, для дітей проведено бесіди „Як захистися від агресії з боку дорослих”, випуск стіннівок, присвячених Всесвітньому Дню здоров’я , зустрічі з представниками ВУЗів, технікумів, ПТУ. Регулярно проводяться рейди – перевірки умов життя учнів школи. Батьки беруть активну участь у шкільному житті. Протягом навчального року було проведено бесіди та години спілкування на морально-етичні теми: «Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе», «Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей».«Десять заповідей людяності», «Золоте правило людяності», «Як сподобатися людям», «Любов до ближнього — джерело величі людини» та інші. На передодні 8 березня прошла концертна програма «Мамам любим, мамам милим».

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи. Основним завданням молодшої школи є формування в учнів уявлення про важливість праці для суспільства і для кожного з них. Педагог ознайомлює учнів з різними видами праці, з світом професій та якостями особистості, потрібними сучасному працівником. Трудове виховання учнів основної школи — це розвиток свідомого ставлення до праці, знайомство з працею людини у різних галузях економіки, формування вмінь працювати у колективі, на становлення професійних інтересів. Одним із результатів трудового виховання і професійної орієнтації на цьому етапі є вибір учнем напряму майбутньої трудової діяльності та відповідного йому профілю навчання у старшій школі. Головними завданнями навчально-виховної роботи з старшокласникам є формування в них здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії, розвиток загальнотрудових та професійно важливих якостей особистості.

З метою профорієнтаційної роботи у школі проводилися ряд виховних заходів: Години спілкування по класах: «Світ моїх захоплень», «Ким я хочу стати», «На порозі професійного вибору», «Людина - творець власної долі», інтелектуальна гра: «Людина знакова система», презентація: «Людина для професії чи професія для людини» та інші, зустрічі з представниками ВУЗів, презентації професій, відвідування «Днів відкритих дверей», екскурсії на підприємства.

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовнодушевних та соціальних сил. Основними завданнями у цьому напрямку у 2017/2018 навчальному році було: - покращення роботи вчителів фізкультури: - підвищення якості та ефективності проведення спортивно-масових заходів; - покращення пропаганди здорового способу життя. - забезпечення повноцінного розвиток учнів, охорона і зміцнення їх здоров’я; - формування фізичних здібностей, гармонії тіла і душі; - виховування потреби у регулярних заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня;- формування санітарно-гігієнічних знань і навичок; - формування вміння поводитися у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. Школа приділяє велику увагу збереженню здоров'я дітей. Всі учні пройшли медичне обстеження, складено паспорт здоров'я кожного класу. Учні школи приймали участь у спортивних змаганнях як шкільного рівнів так і районних. Слід відзначити вчителів фізичної культури Одуденка І.І. та Колесника О.М., які організували і провели на високому рівні змагання «Нумо, хлопці!», спортивні змагання до Олімпійського тижня, гру «Лелечення», «Козацький гарт», спортивно-патріотичну гру «Джура».

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, правопорушень, боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися наступні заходи: тематичні виховні години та години спілкування; «круглі столи», диспути, конференції для старшокласників із запрошенням лікарів, практичних психологів, представників громадських організацій; поповнення тематичних вітрин з антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди; заходи до Дня без тютюну; шкільні спортивні змагання; шкільний етап малих Олімпійських ігор тощо.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях, вчинках , пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальної за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природо критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

З цією метою у школі перед учнями з лекціями та практичними заняттями виступала медична сестра школи. Діти прослухали бесіди на теми: «Моє здоров'я в моїх руках», «Загартування, сонце - друг, сонце - ворог», «Особиста гігієна учня», «Правила поводження з дикими тваринами», «Збудники кишкових інфекцій», «Вода друг і ворог».

Розвиток учнівського самоврядування та гурткова робота

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування нашої школи має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Провідними ідеями роботи дитячої організації є: - виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості через участь її в діяльності дитячої організації, що існує на принципі самоврядування;- підготовка особистості до майбутнього виконання обов’язків щодо участі в керівництві державними,суспільними справами, здобуття знань, умінь, навичок самоврядування, саморозвитку, самовдосконалення. Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові). Діяльність учнівського самоврядування відзначається чіткістю і конкретністю планування, координацією різних його категорій, результативністю. Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі на повному самоврядуванні учнів. З метою ознайомлення з кращим досвідом своєї роботи учні виступають на районних, конкурсах ДЮП, приймають участь в олімпіадах, Всеукраїнських та міжнародних акціях, «Від сердця до сердця».

Цікавою є робота з обдарованими учнями – поетами, художниками, юними майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Школярі неодноразово ставали призерами цих та інших змагань. За допомогою учнівського самоврядування проведено різноманітні акції на добровільній основі, а саме: “Пам’ять”, “Книга школі”, “Від серця до серця», «Великодній кошик воїнам АТО». Дитяча організація виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.

У 2017/2018 н.р. у школі працювало 12 гуртків. Плани роботи всіх гуртків погоджені та затверджені. Усі керівники гуртків ведуть документацію відповідно до вимог. Планування здійснюється згідно вікових особливостей учнів. Результати своєї діяльності гуртківці представляють під час предметних декад та тижнів, беруть участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходять в школі. У позаурочний час вчителі проводять позакласну роботу зі свого предмету, так проводяться предметні тижні, шкільні та районні олімпіади, Всеукраїнські конкурси, участь учнів у районних конкурсах, додаткові консультації та заняття.

Система профілактичної роботи щодо попередження правопорушень, шкідливих звичок серед учнів.

Зараз актуальним стає питання виховання правової культури. З метою підвищення рівня правової освіти та виховання учнівської молоді, стійкого негативного відношення школярів до алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, ранньої профілактики шкідливих звичок та правопорушень серед неповнолітніх, повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у школі постійно проводяться виховні профілактичні заходи щодо належного виховання молодого покоління, тому створено певну систему правової освіти та виховання. Робота у цьому напрямку здійснюється згідно нормативно-правовим документам, які зберігаються у папках, відповідно до номенклатури справ.

Основними завданнями формування правосвідомості у 2017/2018 навчальному році було: - формування і розвиток у дітей та шкільної молоді міцних переконань і потребу поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися в суспільстві; - формування цілісної моральної особистості з розвинутими гуманістичними рисами: доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людську гідність, повагу і любов до людей, правдивість, скромність, сміливість, мужність. У школі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально правового-виховання. Пройшов конкурс листівок та газет з етики поведінки. Під час виховних годин класні керівники застосовували активні методи роботи, використовували методику колективної творчої діяльності.З метою правового виховання, формування громадянина України, формування громадських та соціальних рис особистості, виховання поваги до державних та національних символів України в школі та класних кімнатах, створено „Куточок Української державності”та куточок Пам’яті. Слід зазначити, що куточки в навчальних кабінетах відповідають віковим особливостям учнів .

Питання з профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед учнів розглядалися: на нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, загальношкільних батьківських зборах, на сіданнях Ради школи.

Спільно зі службами представники школи проводять рейди щодо виявлення дітей, які пропускають заняття . Ведуться протоколи засідань Ради профілактики. У школі наявні особові справи дітей облікових категорій, де зберігаються відповідні документи, які підтверджують статус дитини, акти обстеження житлово-побутових умов, характеристики, особисті документи опікунів, наявність єдиного квитка. Обстеження житлово-побутових умов проводиться протягом навчального року 2 рази (у вересні та у січні) та за потреби.

На кінець навчального року на внутрішкільному контролі стоїть учениця 8-А класу Коваль Анастасія.

Індивідуальні плани роботи з дітьми облікових категорій вчителів- наставників наявні. У плані відмічаються профілактичні бесіди, які проводяться з дитиною. Відмітки про відвідування занять учнями облікових категорій ведуться на сторінках обліку відвідування навчальних занять класних журналів.

Протягом 2017/2018 навчального року проведено: - Бесіди для учнів 9-11 класів «Права людини в традиціях українського народу», «Які права дитини складніше всього відобразити у житті». - Здійснено психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркологічних речовин, куріння (вересень).

- Проведено виховні години та години спілкування: «Урок чемності – правила поведінки в школі»,«Про необхідність дотримання учнями внутрішкільного розпорядку».

- Рейди: «Учбовий час», «Запізнення» (кожен тиждень)

- Конкурс-виставка плакатів «Ми і наші права» ( за статтями Конвенції прав дитини), присвячена Всесвітньому дню прав дитини

- конкурс малюнків «Я і моя держава» .

- проведено Тиждень права ( жовтень, грудень).

Практичний психолог школи Чернявська О.В. вела систематичну роботу з дітьми групи «ризику», соціально незахищених категорій. У неї складено план роботи з дітьми, розроблено план індивідуальної роботи з учнями, які потребують особливої уваги, ведеться діагностування класних колективів, проводиться анкетування, індивідуальні бесіди. Було проведено такі заходи: урок-казка «Правовий букварик» для учнів початкової школи, диспут «Що важливіше: права чи обов’язки», перегляд презентації «Конвенція про права дитини», тематичні класні години «Діти мають право». Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей. З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та позашкільною освітою .

Протягом 2017/2018 навчального року з учнями, які не відвідували заняття без поважної причини, проводились індивідуальні бесіди . Із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, щорічно проводиться обстеження житлово-побутових умов учнів, індивідуальні бесіди з батьками.

У школі наявна Рада профілактики, затверджено Положення, де визначено критерії про постановку учня на внутрішкільний облік; план Ради профілактики. Під час засідань Ради профілактики ведуться протоколи.

В школі створено систему профілактичної роботи, а саме:

Первинна профілактика:

- здійснювався контроль за відвідуванням учнями школи ;

- розроблено правила для учнів;

- проводився цикл бесід на правову тематику.

Вторинна профілактика:

- у школі створена рада профілактики, яка збиралася 4 рази на рік. На своїх засіданнях вона розглядала питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; було залучено для консультації батьків, педагогів, вивчалося виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів; розглядалися випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;

- в межах учнівського комітету працювала комісія дисципліни і порядку, яка стежила за дотриманням правил поведінки учнів в урочний час - учнів школи було охоплено тимчасовими і постійними дорученнями;

- проводилася систематична робота з дітьми.

Для дієвої роботи з учнями, які відносяться до «групи ризику», складено план спільних дій зі службою у справах дітей, відділом кримінальної міліції у справах дітей, в школі на початок навчального року проводиться діагностування класного колективу, для вияву дітей, які схильні до порушення шкільної дисципліни та правопорушень. Завдяки цьому діагностуванню є можливість попередити правопорушення учнями та взяти під контроль педагогічного колективу учнів, які схильні до правопорушень, або мають шкільну дезадаптацію.

Попередження дитячого травматизму

Головною метою державної політики у сфері профілактики дитячого травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного громадянина на охорону життя та здоров'я, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого соціально-економічного розвитку країни. Проблеми поліпшення умов навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму стають надалі все більш актуальними і широко обговорюються на загальнодержавному та місцевому рівнях. забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, з метою збереження життя і здоров'я дітей, учнівської молоді, адміністрацією школи забезпечується реалізація державної політики в галузі безпеки життєдіяльності, здійснюється керівництво і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травмування неповнолітніх.У школі наявні наступні нормативно-правові документи з питань охорони життя і здоров’я вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму: Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,», «Про охорону дитинства»; постанова Кабінету Міністрів України: від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», накази Міністерства освіти і науки України: від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально- виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 02.10.2014 № 1124

При плануванні роботи закладу з даного питання враховано діючі нормативні документи, поставлено конкретні задачі перед педагогічним колективом ЗНЗ щодо профілактичної роботи з запобігання дитячому травматизму, визначено оптимальні строки виконання та відповідальних. У примітках є позначки про виконання та відмітки про зберігання матеріалів у номенклатурі справ. Протягом 2017/2018 навчального року було видано низку наказів з питань профілактики дитячого травматизму . Питання профілактики дитячого травматизму заслуховувалися на педагогічних радах . Перед педагогічним колективом поставлено конкретні завдання, визначено оптимальні строки виконання, призначено відповідальних. Навчання, інструктажі з охорони праці здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці: серпень-вересень - проведення вступного (первинного) інструктажу з учнями (що зафіксовано на окремій сторінці класного журналу, а у початковій школі в журналах вступного інструктажу окремо у кожному класі); видання наказу з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності; перегляд інструкцій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, спортивній залі; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу; січень-лютий - проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці та безпеки життєдіяльності закладу; моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів. Протягом року — організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення місячників, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів з попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішнього шкільного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності; аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі. Згідно встановленим вимогам законодавства з охорони праці та з метою систематичного їх виконання розроблені та затверджені посадові інструкції. Після їх реєстрації, вони видані під розпис кожному працівнику школи.Програма вступного інструктажу розроблена на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних і шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять учителі, класоводи, вихователі, класні керівники, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з учнями, які беруть участь у позашкільних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті. спортивному залі та іншому робочому місці. Первинний інструктаж. який проводиться перед початком кожного практичного заняття. реєструється в журналі обліку навчальних занять. виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань, у разі нещасних випадків за межами закладу з метою їх попередження. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається у кожному класі. Цільовий інструктаж проводиться з учнями у разі організації позакласних заходів (олімпіад, екскурсій, туристичних походів, спортивнихзмагань), під час проведення громадських позакласних робіт (прибирання територій, приміщень, дослідних робіт). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів. «Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами» ведеться відповідно діючим нормативним актам, записи ведуться охайно, своєчасно заповнюється. Кількість зареєстрованих нещасних випадків відповідають квартальним звітам. По всіх випадках травмування неповнолітніх були видані накази по школі про створення комісії з питань розслідування нещасних випадків; випадки травмування зареєстровано в Журналі реєстрації нещасних випадків по школі, складені відповідні акти за формою НН . Типовими причинами нещасних випадків були: - особиста необережність учнів під час рухливих ігор на перервах; - з власної необережності; - під час уроків фізичної культури. Повідомлення про нещасні випадки, що сталися під час навчально- виховного процесу, у позаурочний час та повідомлення про наслідки нещасних випадків оформлено згідно чинного законодавства та своєчасно надано до управління освіти . У школі зберігаються акти та матеріали розслідування нещасних випадків, наявні статистичні дані про кількість травмованих дітей під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час .

Система роботи з охорони життя, здоров'я дітей та учнівської молоді, попередження дитячого травматизму та нещасних випадків по школі включає напрямки:

- забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

- навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму як на уроках «Основи здоров`я», так і під час проведення позанавчальних заходів;

- профілактична робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);

- інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- робота з батьківською громадськістю;

Робота педагогічного колективу школи постійно спрямована на поліпшення профілактики травматизму та недопущення випадків травмування дітей та учнівської молоді через:

1. Систематичне проведення інструктажів з учнями у кабінетах підвищеної небезпеки, під час масових заходів, екскурсій, походів тощо.

2. Щомісячно проводяться бесіди по попередженню нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя тощо.

3. Система обов’язкових масових заходів з безпеки життєдіяльності з учнями:- у вересні – місячник безпеки руху «Увага ! Діти на дорозі!»; - у листопаді – тиждень безпеки дорожнього руху; - конкурс дитячих малюнків та агітаційних плакатів; - у жовтні – тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

У планах виховної роботи класних керівників наявні бесіди з питань безпечної поведінки, збереження життя та здоров’я дітей. Наявні графіки чергування вчителів на перервах та графік чергування класів. Графіки затверджено установленим порядком. У класах підвищеної небезпеки (інформатики, хімії, трудового навчання, спортивній залі) наявні правила техніки безпеки.

У системі роботи з профілактики ВІЛ-СНІДу, профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, серед учнів ЗНЗ. Проведено анкетування батьків з виявлення дітей «групи ризику», значну роль відіграють заходи, проведені у співпраці із медичними працівниками школи. У рамках тижнів, днів і місячників з профілактики дитячого травматизму проведені: «Червоний, жовтий, зелений», «Пам’ятаємо про101», «Схема руху з дому до школи, поведінка на вулиці, в громадських місцях, в школі, вдома», «Молодь проти наркоманії та СНІДу», «СНІД,наркотики – знак біди», «Дорога наш друг - дорога наш ворог», «1 грудня – День толерантного ставлення до хворих на СНІД», «Здорова людина – здоровее суспільство». У цьому році за проведення деяких заходів відповідали представники учнівського самоврядування, за відгуками класних керівників молодших класів, впоралися з завданнями. Проведені конкурси плакатів, малюнків, стіннівок з попередження дитячого травматизму: «Вогонь буває добрим, вогонь буває злим», «Здоров’я очима дітей», «Обережно, ялинка!», «Охорона життя та здоров’я дітей і підлітків», «Попередження ДТП», «СНІД–загроза людству», «Будь обережним на канікулах», «Запобігання дитячого травматизму від ВНП», «Небезпечність джерел електроструму для здоров’я людини», «Вміння триматися на воді – запорука самоврятування».

У кожному класному журналі наявні листки здоров’я , які відповідають встановленій формі та з відповідними позначками щодо належності дитини до групи здоров’я. Сторінка предмета «Основи здоров’я» вчителями ведеться відповідно вимогам. Навчальні досягнення учнів оцінено об’єктивно. На відповідних сторінках класних журналів наявні бесіди з питань запобігання всім видам дитячого травматизму. Бесіди проводяться своєчасно, з учнями, які були відсутні, проведено індивідуальні бесіди (про що зафіксовано в журналі з зазначенням прізвища учня та дать, коли проведено вчителем індивідуальну бесіду).У щоденниках учнів відображено тематику цих бесід, але відповідність дат незавжди співпадають. Принципи запобігання дитячого травматизму різноманітні, але головною і надійною з них є постійна турбота дорослих про безпеку дітей, тому у школі створено систему роботи з батьками з даного питання, активізовано індивідуальну просвітницьку роботу з батьками з питань основ безпеки життєдіяльності, захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. На батьківських зборах класними керівниками неодноразово порушувалися питання з безпеки життєдіяльності дітей, проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму вдома і на вулиці. На такі збори запрошувалися члени адміністрації школи, психолог, медичні працівники

Кiлькiсть переглядiв: 3334

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.